Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 • DASK sigortası teklifleri al ve fiyatlarını karşılaştır
 • Mevcut DASK sigortanı sorgula ve yenile
 • Taksit imkânıyla DASK sigortası yaptır
 • 1 dakikada zorunlu deprem sigortası satın al
DASK Sigortası Teklifleri Al
Test
20 Sigorta Şirketinin Tekliflerini Karşılaştır
Test
9 Aya Varan Taksit
İmkanlarından Faydalan
Test
1 Dakika İçinde
Poliçeni Satın Al

Önde gelen sigorta şirketleriyle çalışarak en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tüketici Soruları

DASK, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltmasıdır

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. Deprem ve deprem kaynaklı zarar olması durumunda oturulamaz hale gelen veya kısmi hasarlı binaların zararını en hızlı şekilde tazmin eder.

Evet, deprem sigortası zorunludur. 27 Eylül 2000 tarihinden yürürlüğe girmiştir.

 • DASK sigortası zorunludur ancak konut sigortası zorunlu değildir.
 • DASK sigortası depremden kaynaklı bina hasarlarını öder; konut sigortası deprem, sel, su baskını, yangın kapsama eklenmiş zarar görebilecek eşyalar için de hasar ödemesi yapar.

DASK sigortası ve konut sigortası farklarını detaylı öğrenmek için DASK ile konut sigortası arasındaki farklar nelerdir yazımızı ziyaret edin.

 • Kapsamdaki bütün konutları ödenebilir seviyedeki primlerle depreme karşı güvence altına alır.
 • Yurt içinde risk paylaşımını sağlar.
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğü sigorta yoluyla uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtır.
 • Devletin, depremlerden özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından kaynaklanan mali yükünü azaltmayı hedefler.
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesini sağlar.
 • Sigorta sisteminin sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanır.
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesini sağlar.
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirler. 

DASK poliçe sorgulama aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

 • Koalay.com Zorunlu Deprem Sigortası "DASK Sigortası Teklifleri Al" butonunu tıklyararak, yenileme poliçe seçeneği ile sorgulanır.
 • e-Devlet ile DASK poliçesi sorgulanır.
 • Dask.gov.tr resmi sitesinden DASK poliçesi sorgulanır.

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılır ve DASK poliçesi sorgulanır; DASK online web sitesinden ise T.C. kimlik no adres kodu girerek öğrenilir. DASK poliçe sorgulama yapma yöntemleri hakkında detaylı bilgi için DASK poliçesi nasıl sorgulanır yazımızı ziyaret edin.

Zorunlu deprem sigortasını, kiracılar da ev sahipleri ödeyebilir. Ancak Kiracı DASK yaptırmak isterse sadece sigorta ettiren sıfatıyla yaptırır ancak sigortalı yine ev sahibi olur. Olası bir hasar durumunda ödenecek bedel ev sahibine ödenir. 

DASK sigortasını alıcı mı satıcı mı öder öğrenmek için DASK satıcı mı yoksa alıcı mı yaptırır yazımızı ziyaret edin.

Online zorunlu deprem sigortası yaptırmak için:

 • Koalay.com Zorunlu Deprem Sigortası sayfamızdaki “DASK sigortası teklifleri al” butonunu tıklayın.
 • Açılacak sayfa yeni poliçe yaptırmak isterseniz yeni poliçe eğer poliçe yenilemek isterseniz poliçe yenileme seçeneğini seçin.
 • T.C. kimlik numarası ve iletişim numaranızı girerek devam edin.
 • T.C. kimlik numaranıza kayıtlı adreslerden birine DASK sigortası yaptırmak isterseniz o adresi seçin ya da başka adres seçmek istiyorum seçeneğini seçip adres bilgilerini girin.
 • Binanın yapı tarzı, kullanım şekli, binanın inşa edildiği yıl, dairemin yüz ölçümü, binadaki kat sayısı bilgilerini girin.
 • DASK poliçesi primini öğrenin ve ardından DASK poliçesini satın alın.

Zorunlu deprem sigortası teminatları aşağıdaki gibidir:

 • depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar
 • deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar

Binanın içindeki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler sigorta bedeline kadar teminat altındadır. Zorunlu deprem sigortası teminatları hakkında detaylı bilgi için DASK teminatları nelerdir yazımızı ziyaret edin.

Zorunlu deprem sigortası teminat dışında kalan binalar:

 • Kamu konutları kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler teminat dışıdır.
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar teminat dışıdır.
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar teminat dışıdır.
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar teminat dışıdır.
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar teminat dışıdır.
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar teminat dışıdır.
 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar teminat dışıdır.
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri teminat dışıdır.
 • Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar teminat dışıdır.
 • Manevi tazminat talepleri teminat dışıdır.
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar teminat dışıdır.
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar teminat dışıdır.

DASK prim fiyatı hesaplaması, Türkiye’deki 7 risk bölgesine ve 2 farklı yapı tarzına göre her yıl yenilenen 14 farklı fiyat tarifesine göre yapılır. 

DASK primi “teminat tutarı*tarife fiyatı” ile hesaplanır.  Teminat tutarının hesaplanması ise “yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyeti*dairenin brüt metrekaresi” formülü ile yapılır.


Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 2021 yılı için 268 000 TL'dir.

Zorunlu deprem sigortası sahipleri teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimini iki şekilde yapabilir:

 • Alo DASK 125 hattını arayarak
 • DASK sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine bildirerek

Zorunlu deprem sigortasından faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması gerekir. DASK hasar ihbarı için gereken belgeler:

 • hasar bildirimi (T.C. kimlik veya poliçe numarası ile)
 • güncel tapu bilgisi
 • hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • sigortalı telefonu (sabit ve/veya cep)

Ayrıca sigortalı bina üzerinde zorunlu deprem sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa bu konuda DASK'a bilgi vermesi gerekir.

Deprem sonrasında hasar ihbarı yapıldıktan sonra adrese en kısa sürede DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri gönderilir.

İnceleme ve tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli hasar eksperlerinden oluşmaktadır.

Binanız daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalanabilir. 

Hasar görmüş binalar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır:

 • Ağır Hasarlı Binalar: Resmi kurumlar tarafından yıkımına karar verilen ve “ağır hasarlı” olarak tespit edilen binalar sigortalanmaz.
 • Orta Hasarlı Binalar: Bu kategorideki sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin resmi olarak belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen, binanın “oturabilir” durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.
 • Hafif Hasarlı - Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta poliçesi buna göre yapılır.

Zorunlu deprem sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır. Sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında "tenzili muafiyet" uygulanır.

Hasar DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine "İsme EFT/Havale" yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemesi yapılır.

Zorunlu deprem sigortası poliçesinin her yıl yenilenmesi gerekir. DASK yenileme yapmak için:

 • Koalay.com Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sayfasındaki “DASK sigortası teklifleri al” butonunu tıklayın.
 • Açılan sayfada “yenileme poliçe” seçeneğini seçin.
 • T.C. kimlik numarası/vergi numarası, DASK poliçe numarası ve telefon numarasını girerek sorgula butonuna tıklayın.

Evet, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 11.maddesinde "Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortası gereklidir. 

Evet, tapu dairelerinde alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranır. 

Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken zorunlu deprem sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır.

Son güncelleme: 06.05.2021