Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 • Zorunlu Deprem Sigortasını (DASK’ı) 3 dk. içinde yaptır.
 • Fatura ve tapu işlemleri için anında online DASK yaptır.
 • Mevcut DASK poliçesini sorgula, bitiş tarihini öğren.
Hemen Teklif Alın!

Son güncelleme: 29.03.2020

DASK Nedir?

Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlayan kurum; deprem ve deprem kaynaklı zarar olması durumunda oturulamaz hale gelen veya kısmi hasarlı binaların zararını en hızlı şekilde tazmin eder.

DASK'ın Amacı Nedir?

DASK; ülkemizin herhangi bir bölgesinde deprem ve deprem kaynaklı zarar olması durumunda binalarda oluşacak zararı temin ederek yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesini amaçlamaktadır.

DASK'ın Hedefleri Nelerdir?

 • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
 • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
 • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortasının düzenlenmesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 25.11.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Afet Sigortaları Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

DASK Tarifesi Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, 2020 yılı itibariyle bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 240 bin TL'dir. Bu tutarın üzerinde bir tutar ile konutunu teminat altına aldırmak isteyenlere 240 bin TL üzeri için özel sigorta şirketlerinde ek teminat alınabilir.

DASK Poliçesinde Muafiyet Uygulanır mı?

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

DASK Sigortası Ne Süreyle Geçerlidir?

Zorunlu Deprem Sigortası süresi bir yıldır. Zorunlu Deprem Sigortası süresi dolduğunda poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenmelidir.

Kimler Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıdır?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar zararları teminat altına alır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Binalar

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, 
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, 
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, 
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, 
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, 
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar 
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar sigorta kapsamı dışındadır.

Konu hakkında detaylı bilgi için Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışındadır yazımızı inceleyin.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Elektrik ve Su Abonelikleri İçin Zorunlu Deprem Sigortası Zorunlu mu?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun 11.maddesinde “Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, Zorunlu Deprem Sigortası’nın varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir.” hükmü çerçevesinde, 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren tüm elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında Zorunlu Deprem Sigortası beyan edilmesi mecbur hale getirilmiştir.

Tapu İşlemleri İçin Zorunlu Deprem Sigortası Gerekli mi?

Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranmaktadır. Bu husus, 6305 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde tekrar düzenlenmiştir. 

Tapu işlemleri yapacak olanlara kolaylık sağlaması ve tapu dairelerindeki operasyonel yükün azaltılması amacıyla kurumlar arasında elektronik bilgi akışını sağlayan entegrasyon bulunmaktadır.

Konut Kredileri İçin Zorunlu Deprem Sigortası Gerekli mi?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13’üncü maddesi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi, Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin 5’inci maddesi ve Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatının 7’nci maddesine göre bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken Zorunlu Deprem Sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılmalıdır. Kredi süresince, sigortalı tarafından yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilenmesi gerekmektedir. 

DASK Adres Kodu Nedir?

DASK adres kodu; ülke sınırları içindeki tüm konutlar için belirlenen 10 haneli özel bir numaradır. Bu kod zorunlu deprem poliçesini yaptırmak için gereklidir.

DASK adres kodu, her konut için özeldir. Bu nedenle ev sahibinin değişmesi söz konusu olduğunda da adres kodu değişmeyecektir. 2013 yılı ve daha sonrası için kira geliri beyannamesinde adres kodu girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Kod girildikten sonra adres bilgisi otomatik olarak doldurulur. 

DASK Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimi için Alo DASK 125 hattını veya Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketini aramaları gerekmektedir.

DASK Hasar İhbarı İçin Hangi Belgeler İstenir?

Zorunlu Deprem Sigortası’ndan faydalanabilmesi için binanın tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olması gerekmektedir.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararların, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler;

 • Hasar Bildirimi (T.C. kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu Bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)

Sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

Hasar Gören Binada Tespit Nasıl Yapılır?

Deprem sonrasında hasar ihbarı yapıldıktan sonra adrese en kısa sürede, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri gönderilir.

İnceleme ve tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli hasar eksperlerinden oluşmaktadır.

Hasarlı Binaların DASK Sigortası Nasıl Yapılır?

Bina daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile, hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalanabilmektedir.

Hasar görmüş binalar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır.

Ağır Hasarlı Binalar: Resmî kurumlar tarafından yıkımına karar verilen ve “ağır hasarlı” olarak tespit edilen binalar sigortalanmaz.

Orta Hasarlı Binalar: Bu kategorideki sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin resmi olarak belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından verilen, binanın “oturabilir” durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.

Hafif Hasarlı- Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta poliçesi buna göre yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminatı Nasıl Ödenir?

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.

Bununla beraber sigorta tazminatı, hiçbir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.

Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılmaktadır.Zorunlu Deprem Sigortası