DASK Sigortası İptal Edilebilir mi?

 

Zorunlu yapılması gereken DASK poliçesi, zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez sadece Genel Şartlar C2 “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller” maddesi gereğince iptal edilebilir. Depremde ve deprem sonrasında yaşanabilecek heyelan, yangın, infilak gibi doğal afetlerin sonucunda meydana gelen maddi hasarınızı teminat altına alan Zorunlu Deprem Sigortası’nda bazı şartlara bağlı olarak zeyil (değişiklik) ve iptal işlemleri yapılabiliyor:

 

 • Aynı yer için birden fazla DASK poliçesi yaptırılmış olduğunda,

 • Poliçedeki bilgilerin eksik, yanlış yazılması durumunda,

 • Poliçe vadesi devam ederken adreste değişiklik olduğunda, yeni tapuya ilişkin yürürlükteki sigorta üzerinde,

 • Mesken sahibinin değişikliği durumunda,

 • DASK kapsamı dışında kalan yerlere yanlışlıkla Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlendiği sigorta ettiren tarafından belgelendiğinde, poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilir. Ödenmiş olan tüm DASK primleri sigorta ettiren kişiye iade edilir. 

 

DASK Poliçesinde Değişiklikler (Zeyil İşlemi) Nasıl Yapılabilir?

 

Resmi işlerinizde bilgi güncellemelerinizi yapabilmeniz için zeyil işlemi yapmanız gerekiyor. Sigortacılıkta da zeyil işlemleri adres değişikliği, isim değişikliği, poliçe genel şartlarındaki değişiklikler gibi çeşitli içeriklerde yapılıyor ve değişikliği gösteren zeyilname düzenlenerek poliçeye ek belge olarak iliştiriliyor. Zeyilnameler ek belge statüsünde olduğundan, bu belgelerin hiçbir zaman gerçek poliçe yerine kullanılamayacağını belirtmek gerekir. Yaptığınız sigorta sözleşmesi iki taraflı yapıldığından, sigorta acenteleri tek başlarına zeyil işlemi gerçekleştiremezler. Bu işlem için sözleşme sahibinin beyanı olmalıdır.

 

Depremin olası zararlarından korumayı amaçlayan Zorunlu Deprem Sigortası DASK poliçenizde zeyil işlemi yapma hakkınız bulunuyor. Bu durumda DASK üzerinde yapmanız gereken zeyil işlemleri aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Poliçedeki bilgilerin eksik veya yanlış yazılması durumunda yetkili acenteye başvurarak düzeltme yapabilirsiniz.

 • Poliçe vadesi devam ederken adres değişikliği olduğunda yeni tapuya ilişkin yürürlükte olan sigortanız üzerinden zeyil işlemi yapabilirsiniz. Bunun için yine yetkili acenteye başvurmanız yeterli olacaktır.

 • Konut satışı nedeniyle DASK poliçesi üzerindeki menfaat sahibinin değişmesi durumunda yetkili acenteye başvurarak “zeyilname” düzenlenmelidir. Zeyilname diğer değişikliklerde de düzenlenmelidir. Eğer yeni bir sigorta yapıldıysa mevcut poliçe iptal edilip, meskeni satın alan kişi adına bir “devir zeyili” yapılması gereklidir. Satış, zeyilnamenin tapu müdürlüğüne ibraz edilmesiyle tamamlanabilir.

 

Poliçenizi Yenilemeyi Unutmayın

 

Zorunlu Deprem Sigortası yıllık olarak yapıldığından her yıl yenilenmesi gerekiyor ve sizin beyanınız olmadan kendi kendine yenilenmiyor. Bir bakıma poliçeniz 1 yılı doldurduğunda kendi kendini iptal ediyor. Poliçenizin otomatik bir güncelleme ile yenilendiğini düşünürseniz, tapuda ev satışlarınızı ya da fatura aboneliği devir işlemlerinizi poliçe yılı dolduktan sonra gerçekleştiremezsiniz.

Deprem sigortası poliçelerinizin son durumunu öğrenmek için DASK’ın web sitesinde yer alan “poliçe sorgulama” seçeneğini kullanabilir ya da Alo DASK 125 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

 

DASK’ta Yetkili Mahkeme ve Kişiler

 

DASK sigortası sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinde sonra gerçekleşmesi halinde, Sigorta Tahkim Komisyonu’na eğer sigorta şirketiniz bu komisyona üye bir şirketse ve şirket, talebinize 15 gün içinde yanıt vermediyse başvurabilirsiniz. Komisyona başvuru için; komisyonun web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, ek belgelerle birlikte şahsen ya da posta yolu tercih edilebilir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir.

Deprem sigortası sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle DASK aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, DASK’ın bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde; DASK tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerde, ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir.

 

Sigorta Ettirenin Yanlış Beyan Vermesi

 

Zorunlu Deprem Sigortası, sigorta ettirenin, rizikonun (zarara uğrama tehlikesi) gerçek durumunu bildiren beyanına dayanarak yapılır. Bu nedenle sigorta ettiren kişi; meskenin metrekaresi, yapının cinsi, adres, meskenin daha önceki depremlerde hasar durumu bilgilerinin doğru verilmesi gerekiyor. Gerçeğe uygun olmayan beyan halinde şu hükümler uygulanıyor:

 

 • DASK veya aracı kılınan ilgili sigorta şirketi durumu öğrendiği andan itibaren 15 gün içinde prim farkının ödenmesi sigorta ettirenden talep edilir.

 • Gerçeğe aykırı beyan hali, depremden sonra öğrenilmişse, tazminat, alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

 • Sigortalının ya da sigorta ettirenin geçmiş depremlerdeki orta veya ağır hasar durumunu kasıtlı olarak beyan etmediği anlaşılmasıyla DASK, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayarak prime hak kazanabilir.

 • Sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik yapması halinde DASK sözleşmeyi feshedebilir.

 • Aynı mesken için birden fazla deprem sigortası yaptırılmış olduğu ya da sigorta kapsamı dışında kalan bir yere sigorta yaptırıldığı sigorta ettiren tarafından belgelendiğinde, DASK başlangıç tarihinden itibaren iptal edilir, prim sigorta sahibine iade edilir.

 • Sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğu zaman diliminde sigorta konusu yer deprem etkisi dışında bir nedenden dolayı ortadan kalkar veya sigorta kapsamı dışına çıkarsa durum belgelendiği takdirde sözleşme, bildirim tarihinden itibaren iptal edilir. Bu durumda sözleşmenin iptal tarihi ile başlangıcındaki bitiş tarihi arasındaki süreye isabet eden prim tutarı sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edilir.

 


Tapudaki İşlerinizin Aksamaması İçin DASK Yaptırın

Tapudaki İşlerinizin Aksamaması İçin DASK Yaptırın

DASK Yaptırmamış Olmanın Tapudaki işlemlere Etkisi, DASK İçin Gerekli Belgeler, DASK Teminatları Nelerdir, Arsa Tapulu Binalar DASK Yaptırabilir mi

DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

2024 DASK Teminatı, DASK Hasar İhbarı Nasıl Yapılır, DASK Hasar İhbarında İstenen Belgeler, DASK Hasar Tespiti Nasıl Yapılır, DASK Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Deprem Sonra Kapalı Alanda Yapılması Gerekenler, Deprem Sonrası Açık Alanda Yapılması Gerekenler, Deprem Sonrası Enkaz Altında Yapılması Gerekenler