sigorta poliçe tanımlamaları

Sigorta Poliçelerinde Yeralan Tanımlamalar Nelerdir?

Hayat boyu kendimizi ve sahip olduğumuz mal varlıklarını güvence altına almak için birtakım sigortalar yaptırıyoruz. Ev, hayat, kasko, trafik, sağlık ve seyahat sigortası gibi çeşitli sigorta türleri bulunuyor. Çoğu kişinin bir ev, trafik, sağlık veya kasko sigortası vardır. İnternetin sağladığı imkanlar sayesinde sigortanızı online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin online kasko sigortası teklifi alarak kasko satın alabilirsiniz. Sigorta yaptırdıktan sonra elinize sözleşme niteliğinde bir poliçe verilir. Bu poliçede sigortalı ve sigortacıyı bağlayan hükümler, her iki tarafın sorumlulukları, sigortaya ilişkin genel şartlar gibi birçok bilgi yer alır. Ayrıca sigorta poliçelerinde farklı tanımlamalar vardır. Bunlar arasından hem bilinenleri, hem de kulağa yabancı gelen tanımlamaları bir araya getirdik.

Teminat
Sigortalı olan şeyin kısmen veya tamamen hasar görmesi durumunda, sigortalının genel prensipleri ve poliçe şartları doğrultusunda, sigortacının sigortalıya ve sigortayı yaptıran kişiye verdiği garantidir.

Sigorta Poliçesi
Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı ve yasal belgesidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşme süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler yer alır.

Prim
Herhangi bir riske ilişkin sigortacının sunduğu teminata karşılık, sigortalı veya sigorta ettirenin para olarak verdiği bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli hususlarından biridir. Primin ödenmemesi halinde sözleşme geçerliliğini yitirebilir. Sigortadan hizmet alabilmek için primleri düzenli olarak yatırmak gerekir.

Birlikte Sigorta
Sigorta konusu olan şeyin, aynı sigorta dönemi içinde, aynı tehlikelere yönelik birkaç sigorta şirketince sigortalanmasını ifade eder.

Sigorta şirketleri bazı durumlarda sigortalıya birlikte teminat verebilirler. Sigorta bedeli, sigorta şirketlerinin mali gücünü ve mevcut kapasitesini aştığında bu uygulama gerçekleşir. Sigorta şirketlerinin tek başlarına teminat veremedikleri durumlarda da bu yol izlenir.

Aşkın sigorta
Aşkın sigorta terimi, tazminat poliçelerinde yer alan bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigortalının gerçek ve makul değerinin üzerinde olması anlamına gelir.

Sigortanın asıl amacı, sigortalının uğradığı maddi zararları karşılamaktır. Ancak çeşitli nedenlerle sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde belirlenebilir.

Yalnız, sigorta şirketi, bir tam zıya halinde, o malın gerçek değerini ödemek ve ikame etmekle yükümlü olduğundan, sigortalı gereğinden fazla prim ödemiş olur.

Tenzili Muafiyet
Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanacağını gösterir. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir.

Bu uygulama sigorta dönemi boyunca oluşan tek bir hasar için olabildiği gibi, toplam hasara yönelik de olabilir. Tenzili muafiyet oranı veya miktarı ne kadar yüksek olursa, sigortalının ödeyeceği prim o kadar azalır.

Hasar Prim oranı
Meydana gelen hasarların kazanılmış prime olan oranını ifade eder. Hasar prim oranının hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

(Ödenen Hasarlar + Muallak Hasarlar Karşılığı - Devreden Muallak Hasarlar Karşılığı) / (Yazılan Prim - Kazanılmamış Primler Karşılığı + Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı - Devam Eden Riskler Karşılığı + Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı)

Yakın Sebep
Bir hasarın oluşmasına yol açan en etkili ve hakim sebeptir. Yakın sebebin en büyük özelliği; hasarın oluşumuna katkıda bulunmasından ziyade tek başına belirleyici olmasıdır.

Bazı hasarlar tek bir olay sonucu meydana gelebilir. Bu olay hasarın yakın sebebi olur. Ancak, bazı durumlarda hasarlar, zincirleme olaylar neticesinde veya birden fazla olayın etkisiyle oluşabilir.

Böyle bir durumda, hasarın yakın sebebini bulmak zorlaşabilir.

Zincirleme olaylar sonucunda oluşan hasarın yakın sebeplerine örnek olarak; fırtınanın ahşap binanın çatı duvarını yıkması, çöken duvarın binanın elektrik kablolarını koparması, kıvılcımların ahşap binayı yangına neden olması gösterilebilir.

Zeyilname
Poliçe düzenlendikten sonra sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünde bir değişiklik olması halinde poliçeye ilave edilen ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.

Mutabakatlı Poliçe
Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortalı ile sigortacının mutabık kalarak belirlediği, tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedeldir. Mutabakatlı değer, sigorta poliçesi düzenlenirken belirlenir. Poliçe süresi boyunca piyasada oluşan dalgalanmalar bu değeri etkilemez.

Tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedel başta belirlenirse, birtakım sigorta sahtekarlıkları da önlenebilir. Mutabakatlı poliçe, genelde tekne ve nakliyat sigortalarında tercih edilir.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Hakkında En Önemli 6 Şey Nedir?

Kasko ve trafik sigortanızın, poliçenizi yaptırdığınız tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerli olduğunu bilmekte fayda var.

Kasko Araç Değer Listesi Hesaplama

Kasko değer listesi hazırlanırken kullandığınız aracın yaşı ve markası göz önünde bulundurulmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası Ne İçin Yapılır?

Zorunlu trafik sigortası, herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları üstlenmesi için yapılır.